Tutoring na Uniwersytecie Śląskim

Jak w każdym wartościowym ośrodku akademickim, na Uniwersytecie Śląskim dobrą tradycją jest indywidualna praca ze studentem – na konsultacjach, w laboratoriach, na seminariach i w kołach naukowych.

W swojej nominalnej postaci tutoring pojawił się na Uniwersytecie Śląskim w 1997 roku wraz z powstaniem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i – kilka lat później – Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Te dwa typy studiów w 2014 roku utworzyły razem Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Przez cały okres studiów studentom MISH i MISM-P – a teraz ISM – towarzyszyli indywidualni opiekunowie naukowi, których na wzór oksfordzki nazwano tutorami. Ich zadanie jest jednak nieco inne niż tutorów oksfordzkich. Nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w kształtowaniu całej ścieżki ich rozwoju. Doradzają wybór kierunków i modułów, pomagają w działaniach naukowych, a czasem wspierają w kłopotach administracyjnych. W każdym semestrze dodatkowym efektem tej współpracy jest też praca semestralna w formie eseju lub projektu.

Od niedawna tutoring rozwija się też w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Tego typu zajęcia odbywają się na filologii klasycznej w Katowicach i na pedagogice w Cieszynie, gdzie są okazją do indywidualnej pracy studenta i osoby z niepełnosprawnościami pod uważną opieką nauczyciela akademickiego. W szerszym zakresie tutoring wprowadza też Wydział Nauk o Ziemi i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.