Minimum programowe

Minimum programowe jest zestawem modułów i innych obowiązków, które student ISM musi zrealizować, żeby przystąpić do obrony i uzyskać dyplom kierunku, który studiuje. Aktualny zestaw minimów dostępny jest zawsze na stronie Kolegium ISM – http://ism.us.edu.pl/minima.

Najważniejszy wymóg, który musi spełnić student przystępujący do obrony, jest realizacja wszystkich efektów kształcenia przypisanych do danego kierunku. Dlatego jest to też podstawowy wyznacznik konstruowania minimum. Programy kształcenia mają różne struktury. Czasem realizacja wszystkich efektów kształcenia wymaga zaliczenia wszystkich lub prawie wszystkich modułów, a w innych przypadkach – wystarczy zrealizować podstawowy blok przedmiotów. Narzędziem, które można wykorzystać do sprawdzenia tego zagadnienia jest matryca pokrycia efektów kształcenia. Wszystkie najważniejsze dane w tym zakresie można uzyskać na wydziale lub znaleźć w Karcie Kierunku https://informator.us.edu.pl/. Niestety, jest to dość żmudne narzędzie i nie zawsze kompletne. Dlatego warto pracując z minimum porozumieć się z osobą zajmującą się tym na wydziale.

Minima dostarczają poszczególne wydziały przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. W zależności od struktury organizacyjnej wydziału, osobami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie są odpowiedni do spraw kształcenia prodziekani, zastępcy dyrektorów instytutów lub kierownicy katedr. Z tymi osobami można też rozmawiać o ewentualnych zmianach – dla wszystkich lub dla poszczególnych studentów.

Studenta ISM obowiązuje to minimum, które było aktualne w momencie rozpoczęcia przez niego studiów na danym poziomie. Jeżeli w danym roku nie było opublikowanego minimum, aktualne jest najnowsze w tamtym momencie. Jeżeli na danymi kierunku w ogóle nie ma minimum, student musi zrealizować cały program danego kierunku.

Zadaniem tutora jest wsparcie studenta w realizacji jego minimum, w tym nadzór nad jego postępami. Warto podkreślić, że realizacja minimum i ewentualne próby jego modyfikacji są przede wszystkim zadaniem studenta i rolą tutora jest doradzanie i wsparcie tam, gdzie student sam nie może sobie poradzić, a nie wyręczanie studenta w tym działaniu.

Opublikowane minimum programowe obowiązuje wszystkich studentów, ale w uzasadnionych przypadkach możliwa jest jego modyfikacja, na przykład przez wykreślenie jakiegoś modułu albo przez jego zamianę na inny. Wykreślenie jest możliwe, jeżeli student w inny sposób zrealizował odpowiednie efekty kształcenia. Zamiana dotyczy przede wszystkim takich sytuacji, kiedy student podobny lub tożsamy moduł realizuje na innym kierunku. Po pierwsze, dotyczy to ogólnych modułów, takich jak logika czy warsztaty komputerowe (uwaga, czasem są one na danym kierunku wyjątkowe, jak logika na filozofii i na prawie). Po drugie, zdarzają się sytuacje, kiedy moduł o takim samym zakresie jest realizowany na kilku kierunkach. Inne sytuacje, w których studentowi mogą zostać uznane poszczególne efekty kształcenia i moduły opisuje § 18 Regulaminu studiów, który mówi „o uznaniu efektów uczenia się osiągniętych w szczególności w wyniku działalności o charakterze badawczym, naukowym, artystycznym, wdrożeniowym lub społecznym prowadzonej w czasie trwania jego studiów”

Kiedy można i należy „negocjować” minima programowe?

  • Kiedy są one nieadekwatne do programu studiów i siatki zajęć na danym kierunku.
  • Kiedy student zrealizował lub zamierza zrealizować poszczególne efekty kształcenia w inny sposób, na przykład na innym kierunku lub w ramach działalności naukowej, artystycznej lub społecznej.
  • Kiedy student wraca po przerwie lub powtarza rok i w międzyczasie zmieniły się efekty kształcenia. 

    Ponieważ minimum programowe jest zasadniczym dokumentem dla studiów na ISM, wszystkie zmiany muszą być odnotowane w formie pisemnej i znaleźć się ostatecznie w teczce osobowej studentka, w sekretariacie Kolegium ISM.