Obowiązki i wynagrodzenie tutora

Według zasad studiowania do obowiązków tutora należy:

  • pomoc w tworzeniu indywidualnego programu studiów
  • dbałość o to, aby program wykraczał poza obrany kierunek i zawierał moduły z innego obszaru wiedzy niż minimum programowe
  • ustalenie wraz ze studentem, w każdym semestrze, tematu interdyscyplinarnej pracy pisemnej oraz zrecenzowanie tej pracy na ocenę
  • monitorowanie prac i postępów studenta
  • angażowanie studenta w wydarzenia akademickie
  • wspieranie w ewentualnych problemach administracyjnych

Opiekun naukowy za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie, określone w zarządzeniu rektora UŚ nr 111/2017, rozdz. VIII.

  • za roczną opiekę nad studentem ISM – wynagrodzenie stanowiące równowartość 10 godzin ponadwymiarowych
  • za konsultowanie, recenzję i ocenę pracy semestralnej – wynagrodzenie stanowiące równowartość 5 godzin ponadwymiarowych

W normalnym trybie tutor otrzymuje więc wynagrodzenie równe stawce za 20 godzin ponadwymiarowych.
Wynagrodzenie wypłacane jest raz, na zakończenie roku akademickiego, po złożeniu letniej pracy semestralnej i recenzji.
Praca tutorska nie jest wliczana do pensum – wynagrodzenie stanowi tylko odpowiednik wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i nie jest w ogóle brane pod uwagę w zestawieniu godzinowym.