Określenie profilu ekspresji genu HvSNAC1 (Stress-responsive NAC1) u jęczmienia podczas traktowania stresem zimna

Tutoring w ramach Programu Centrum Tutorów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 2017/2018

 

Tutor: dr Marzena Kurowska

Studentka: Paulina Kościelniak, biotechnologia, II rok studiów II stopnia

Studentka otrzymała Grant Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów pt: „Określenie profilu ekspresji genu HvSNAC1 (Stress-responsive NAC) u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) po traktowaniu stresem zimna”.

 

Informacja o projekcie:

Celem projektu jest określenie wpływu traktowania jęczmienia stresem zimna na ekspresję genu HvSNAC1. Gen ten koduje czynnik transkrypcyjny należący do rodziny NAC, który bierze udział w odpowiedzi roslin na stresy abiotyczne. Jęczmień zajmuje czwarte miejsce pod względem areału upraw w Polsce i na świecie, co pokazuje, że jest ważnym zbożem uprawnym. Poznanie molekularnych podstaw odporności na stres zimna u zbóż jest bardzo ważnym aspektem badań mających na celu uzyskanie odmian z podwyższoną tolerancją na stresy abiotyczne.

Projekt składał będzie się z kilku etapów. W pierwszym etapie zostanie opracowany test do traktowania siewek jęczmienia stresem zimna, a następnie przeprowadzony zostanie eksperyment właściwy w którym zostanie pobrana tkanka w wyznaczonych punktach czasowych do analiz molekularnych.  Kolejnym etapem będzie izolacja RNA z pobranej tkanki za pomocą zestawu do izolacji RNA (RNAqueous Total RNA Isolation Kit – Ambion) w celu wyizolowania RNA. Po pobraniu tkanki wykonana zostanie reakcja odwrotnej transkrypcji (Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit  for RT – qPCR, with dsDNase), a następnie reakcja qPCR (real-time reverse transcription PCR) w celu określenia poziomu ekspresji badanych genów w czasie rzeczywistym. Do tego celu konieczne jest zaprojektowanie starterów specyficznych dla genu HvSNAC1. Końcowym etapem będzie analiza otrzymanych wyników z wykorzystaniem narzędzia LinReg, co pozwoli na sprawdzenie, czy stres zimna indukuje ekspresję genu HvSNAC1 oraz określenie profilu ekspresji podczas trwania tego stresu. Wiadomo, że  podwyższona ekspresja homologa tego genu u ryżu powoduje podniesienie tolerancji na stres suszy oraz zasolenia.

 

Efekt pracy został przedstawiony w formie plakatu pt. „Określenie profilu ekspresji genu HvSNAC1 (Stress-responsive NAC1) u jęczmienia podczas traktowania stresem zimna” na na  XV Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin „Biotechnologiczne wykorzystanie zmienności w warunkach kultur in vitro”, 17–20 września 2018, Rogów. Plakat w formacie pdf.

 

Działanie zrealizowane w ramach programu Tutoring dla najlepszych studentów Uniwersytetu Śląskiego w ramach dotacji projakościowej MNiSW za olimpijczyków i najlepszych maturzystów przyjętych na studia w roku 2016/2017.