Prawa i obowiązki studenta Kolegium ISM

Pracując ze studentem Kolegium ISM, szczególnie podpisując jego plan semestralny, tutor powinien znać zestaw szczególnych praw i obowiązków tych studentów.
Studentów Kolegium dotyczą wszystkie prawa i obowiązki pozostałych studentów Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie te opisane w Regulaminie studiów. Wszystkie pozostałe prawa i obowiązki opisane są w załączniku nr 2 do Regulaminu studiów, Regulaminie Kolegium ISM i Zasadach studiowania, które stanowią najbardziej przejrzysty, najpełniejszy i szczegółowy opis tych praw i obowiązków.

Dodatkowe uprawnienia studentów ISM są podobne do tych, które przysługują studentom posiadającym ITS (indywidualny tok studiów).

Do najważniejszych udogodnień jest możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu zaliczania modułu lub jego elementu (ćwiczeń, egzaminu itd.). Na początku semestru student zgłasza się do nauczyciela akademickiego – prowadzącego zajęcia lub do koordynatora modułu – i informuje, że chciałby zaliczyć zajęcia w niestandardowy sposób. Może to dotyczyć liczby nieobecności na zajęciach, zaocznego zaliczenia (np. przez napisanie pracy) innej formy końcowej weryfikacji wiedzy albo terminu egzaminu. Powinien zawsze podać do tego uzasadnienie. Nauczyciel może wyrazić zgodę, odmówić albo postawić inne warunki. Ustalenia między studentem a nauczycielem akademickim zawsze powinny być odnotowane w odpowiedniej rubryce planu semestralnego.

 

Linki: